Корпоративные споры

 

Корпоративні спори

Господарські товариства — універсальна і найбільш оптимальна в стабільному майновому обороті організаційно-правова форма суб’єктів господарювання. Необхідною умовою для їх діяльності є забезпечення ефективного та своєчасного захисту прав та охоронюваних законом інтересів учасників корпоративних відносин, які пов’язані зі створенням, діяльністю, управлінням та припиненням діяльності господарських товариств.

Вирішення господарських спорів регулюється наступними законодавчими актами: Закон України "Про господарські товариства", Закон України "Про акціонерні товариства", Цивільний кодекс України, Господарський кодекс України, Господарський процесуальний кодекс України.

Загальні збори господарського товариства, будучи вищим органом, може приймати рішення практично по будь-яких питань фінансово-господарської діяльності товариства.

Саме тому, оскарження рішень загальних зборів досить поширена категорія господарських спорів.
 
Правові підстави для оскарження
 
Учасник господарського товариства має право оскаржити рішення загальних зборів у судовому порядку у випадках, коли таке рішення порушує права та / або охоронювані законом інтереси учасника товариства.
 
Право учасника (акціонера) оскаржити рішення загальних зборів передбачено ст. 98 цивільного кодексу України.
 
Разом з цим також слід керуватися ст. 1 господарського процесуального кодексу України, яка передбачає підстави для звернення до суду взагалі, а саме: звернення до суду відбувається з метою захисту порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів.
 
При розгляді корпоративних спорів господарські суди керуються постановою пленуму ВСУ № 13 від 24 жовтня 2008 року «Про практику розгляду судами корпоративних спорів».
 
Практика розгляду корпоративних спорів вказує на те, що не всі порушення законодавства, допущені при скликанні та проведення загальних зборів, є підставами для визнання недійсних прийнятих на таких зборах рішень. Суди при розгляді спорів оцінюють наскільки те чи інше порушення законодавства могло вплинути на прийняте рішення.
 
У зв'язку з цим, досить актуальним є питання участі професійного адвоката при розгляді корпоративного спору та доведенні суттєвості порушень законодавства при проведенні загальних зборів господарського товариства.
 
Лише певні порушення законодавства можуть бути розглянуті судами як безумовні підстави для визнання рішень загальних зборів недійсними, а саме:
 
1). відсутність «кворуму» як на самих зборах, так і при прийнятті рішення;
2). прийняття загальними зборами рішень з питань, не включених до порядку денного;
3). прийняття рішення про зміну статутного капіталу товариства, якщо учасникам (акціонерам) не було надано відповідна інформація.
 
Строки звернення до суду з позовом
 
Всі корпоративні спори, в тому числі і справи про визнання недійсними рішень загальних зборів розглядаються господарськими судами.
 
Підсудність в даному випадку буде визначатися місцем знаходження відповідача - господарського товариства.
 
Поняття позовної давності визначає термін протягом якого заінтересована сторона може звернутися до суду з відповідним позовом.
 
Пропуск строку позовної давності є підставою для відмови в позові. Тому, досить актуальним є питання своєчасного звернення до суду з позовом про визнання недійсними загальних зборів господарського товариства.
 
Законом про акціонерні товариства встановлено тримісячний строк позовної давності при оскарженні рішень загальних зборів акціонерів. Даний термін обчислюється з моменту прийняття рішення.
 
При оскарженні рішень загальних зборів інших акціонерних товариства, таких як товариство з обмеженою відповідальністю, товариство з додатковою відповідальністю та інших, слід керуватися загальним терміном позовної давності. Оскільки ніяких обмежень законодавством України при оскарженні рішень загальних зборів по іншим господарським товариствам не встановлено.
 
Сторони корпоративного спору про визнання недійсним рішення загальних зборів
 
Позивачем у справі може бути учасник (акціонер) господарського товариства.
 
Слід вказати, що позивачем може бути учасник (акціонер), який на момент проведення зборів був таким.
 
Відповідачем у справі є саме господарське товариство.
 

Юристи Юридичної компанії Авістар, надають наступні послуги з корпоративних спорів:

 • аналіз перспектив і розробка стратегії вирішення корпоративного спору в суді;
 • збір доказів;
 • подача позовної заяви в господарський суд або суд загальної юрисдикції;
 • подача заяви про забезпечувальні заходи;
 • підготовка клопотання про відновлення строку подання заяви (якщо термін пропущений);
 • участь у досудовому врегулюванні корпоративного спору;
 • участь у судовому засіданні першої, апеляційної, касаційної інстанції;
 • підготовка та подання зауважень на протокол судового засідання;
 • складання та подання апеляційної скарги на рішення або ухвалу суду першої інстанції (заперечення на апеляційну скаргу);
 • складання та подання касаційної скарги (заперечення на касаційну скаргу);
 • підготовка та подання заяви про перегляд судових актів у порядку нагляду (заперечення на заяву);
 • представництво інтересів у нотаріуса з питання переоформлення частки в статутному капіталі.

 

 

Корпоративные споры
 
Хозяйственные общества - универсальная и наиболее оптимальная в стабильном имущественном обороте организационно-правовая форма субъектов хозяйствования. Необходимым условием для их деятельности является обеспечение эффективного и своевременного защиты прав и охраняемых законом интересов участников корпоративных отношений, связанных с созданием, деятельностью, управлением и прекращением деятельности хозяйственных обществ.
 
Решение хозяйственных споров регулируется следующими законодательными актами: Закон Украины "О хозяйственных обществах", Закон Украины "Об акционерных обществах", Гражданский кодекс Украины, Хозяйственный кодекс Украины, Хозяйственный процессуальный кодекс Украины.
 
Общее собрание хозяйственного общества, являясь высшим органом, может принимать решения практически по любым вопросам финансово-хозяйственной деятельности общества.
 
Именно поэтому, обжалования решений общего собрания достаточно распространенная категория хозяйственных споров.
 
Правовые основания для обжалования
 
Участник хозяйственного общества имеет право обжаловать решение общего собрания в судебном порядке в случаях, когда такое решение нарушает права и / или охраняемые законом интересы участника общества.
 
Право участника (акционера) обжаловать решение общего собрания предусмотрено ст. 98 гражданского кодекса Украины.
 
Вместе с этим также следует руководствоваться ст. 1 хозяйственного процессуального кодекса Украины, которая предусматривает основания для обращения в суд вообще, а именно: обращение в суд происходит в целях защиты нарушенных или оспариваемых прав и охраняемых законом интересов.
 
При рассмотрении корпоративных споров хозяйственные суды руководствуются постановлением пленума ВСУ № 13 от 24 октября 2008 года «О практике рассмотрения судами корпоративных споров».
 
Практика рассмотрения корпоративных споров указывает на то, что не все нарушения законодательства, допущенные при созыве и проведении общего собрания, являются основаниями для признания недействительным принятых на таком собрании решений. Суды при рассмотрении споров оценивают насколько то или иное нарушение законодательства могло повлиять на принятое решение.
 
В связи с этим, весьма актуальным является вопрос участия профессионального адвоката при рассмотрении корпоративного спора и доведении существенности нарушений законодательства при проведении общего собрания хозяйственного общества.
 
Только определенные нарушения законодательства могут быть рассмотрены судами как безусловные основания для признания решений общего собрания недействительными, а именно:
 
1). отсутствие «кворума» как на самом собрании, так и при принятии решения;
2). принятия общим собранием решений по вопросам, не включенным в повестку дня;
3). принятие решения об изменении уставного капитала общества, если участникам (акционерам) не было предоставлено соответствующая информация.
 
Сроки обращения в суд с иском
 
Все корпоративные споры, в том числе и дела о признании недействительными решений общего собрания рассматриваются хозяйственными судами.
 
Подсудность в данном случае будет определяться месту нахождения ответчика - хозяйственного общества.
 
Понятие исковой давности определяет срок в течение которого заинтересованная сторона может обратиться в суд с соответствующим иском.
 
Пропуск срока исковой давности является основанием для отказа в иске. Поэтому, весьма актуальным является вопрос своевременного обращения в суд с иском о признании недействительным общего собрания хозяйственного общества.
 
Законом об акционерных обществах установлен трехмесячный срок исковой давности при обжаловании решений общего собрания акционеров. Данный срок исчисляется с момента принятия решения.
 
При обжаловании решений общего собрания других акционерных общества, таких как общество с ограниченной ответственностью, общество с дополнительной ответственностью и других, следует руководствоваться общим сроком исковой давности. Поскольку никаких ограничений законодательством Украины при обжаловании решений общего собрания по другим хозяйственным обществам не установлено.
 
Стороны корпоративного спора о признании недействительным решения общего собрания
 
Истцом по делу может быть участник (акционер) хозяйственного общества.
 
Следует указать, что истцом может быть участник (акционер), который на момент проведения собрания был таким.
 
Ответчиком по делу является именно хозяйственное общество.
 
Юристы Юридической компании Авистар, предоставляют следующие услуги по корпоративным спорам:
 
 • анализ перспектив и разработка стратегии решения корпоративного спора в суде;
 • сбор доказательств;
 • подача искового заявления в хозяйственный суд или суд общей юрисдикции;
 • подача заявления об обеспечительных мерах;
 • подготовка ходатайства о восстановлении срока подачи заявления (если срок пропущен);
 • участие в досудебном урегулировании корпоративного спора;
 • участие в судебном заседании первой, апелляционной, кассационной инстанции;
 • подготовка и представление замечаний на протокол судебного заседания;
 • составления и подачи апелляционной жалобы на решение или определение суда первой инстанции (возражения на апелляционную жалобу)
 • составление и подача кассационной жалобы (возражения на кассационную жалобу)
 • подготовка и представление заявления о пересмотре судебных решений в порядке надзора (возражения на заявление)
 • представительство интересов у нотариуса по вопросу переоформления доли в уставном капитале.
 
 
 
 

Юристів Юридичної компанії Авістар Ви можете знайти за наступними словами в інтернеті: корпоративні спори, корпоративні спори київ, корпоративні спори в києві, корпоративні спори україна, корпоративні спори в суді, визнання рішення загальних зборів недійсним, корпоративний юрист, корпоративний юрист київ, юрист з корпоративних спорів, юрист з корпоративних спорів київ, корпоративний адвокат, корпоративний адвокат київ, адвокат з корпоративних спорів, адвокат з корпоративних спорів київ

Юристов Юридической компании Авистар Вы можете найти по следующим словам в интернете: корпоративные споры, корпоративные споры киев, корпоративные споры в киеве, корпоративные споры украина, корпоративные споры в суде, признание решения общего собрания недействительным, корпоративный юрист, корпоративный юрист киев, юрист по корпоративным спорам, юрист по корпоративным спорам киев, корпоративный адвокат, корпоративный адвокат киев, адвокат по корпоративным спорам, адвокат по корпоративным спорам киев